Pedagogisch Beleid

We willen voor ieder kind pedagogisch geborgde opvang aanbieden, met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij gewerkt wordt met elementen vanuit de Basisprincipes Jenaplan.

Hoe dat vormgegeven wordt, staat te lezen in een pedagogisch beleidsplan. U kunt dit beleidsplan vinden onder ‘documenten’.

Kwaliteit

Een toezichthouder kinderopvang (GGD) beoordeelt in principe jaarlijks of een kinderopvanglocatie voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er worden verschillende domeinen onderzocht, waaronder pedagogische kwaliteit en de kennis van protocollen waar een organisatie mee werkt.

De rapporten van de inspecties van de GGD worden verzonden aan het kindercentrum, het gastouderbureau, de peuterspeelzaal en de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving.

De rapporten zijn openbaar en te downloaden via de link: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/oko/gegevens/1b2b1e1c-7867-4708-abb9-88f000385a74

Ouderbetrokkenheid

Kinderopvang is een verbreding van de opvoedingssituatie, in die zin dat er sprake is van meer verzorgers en een andere omgeving met andere mogelijkheden. Ouders en pedagogisch medewerkers delen de verzorging en opvoeding van het kind. Een goede samenwerking is daarom essentieel en vraagt een basis van wederzijds vertrouwen en respect. Dat wil zeggen: respect voor de ouder als eindverantwoordelijke voor en belangenbehartiger van het kind; respect voor de medewerkers van het kindercentrum als verantwoordelijke voor de professionele uitvoering van de opvang van de kinderen in de groep. Een goede relatie waaruit begrip blijkt voor andermans verantwoordelijkheden, mogelijkheden en beperkingen, zorgt ervoor dat de opvang van het kind zo goed mogelijk verloopt. Daarbij is informatie-uitwisseling over en weer van essentieel belang.Bij het brengen en/of halen wisselt u informatie uit met de pedagogisch medewerkers, zij zijn het directe aanspreekpunt. Tijdens dat contact wordt informatie uitgewisseld die van belang is voor de dagelijkse verzorging.

Er is een Oudercommissie ingesteld, die vergadert met het bestuur. In een reglement is vastgelegd waar de Oudercommissie over kan mee beslissen en adviezen kan geven.

Oudercommissie

Zoals jullie wellicht hebben vernomen heeft BSO de Rozentuin een oudercommissie.

Wij (Aukje, Leonie en Madelon) vormen samen deze commissie en wij adviseren het BSO-bestuur bij belangrijke beslissingen. Daarnaast kunnen wij ook eigen punten onder de aandacht brengen bij het bestuur.

De medewerkers van BSO de Rozentuin blijven jullie eerste aanspreekpunt als het gaat om vragen, zorgen, verbeterpunten én complimenten. Zij staan zeker open voor feedback en horen dit graag rechtstreeks van ouders.

Maak jij je ergens zorgen over of ben je het ergens niet mee eens, maar vind je het lastig om dit kenbaar te maken bij één van de medewerkers, dan vernemen wij dat graag. Je kunt je verhaal bij ons kwijt en wij denken graag mee over een oplossing. Wij zijn nadrukkelijk geen klachtencommissie, maar wij komen op voor de belangen van alle ouders, dus spreek ons gerust aan op het schoolplein óf mail naar oudercommissiebsoderozentuin@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
de oudercommissie

Groepsindeling

Op onze BSO zijn er 2 stamgroepen van maximaal 20 kinderen. De eerste stamgroep is de hoofdgroep en de tweede stamgroep is afhankelijk van de groepsgrootte per dag. De kinderen en de pedagogisch medewerkers zijn vast ingedeeld bij de stamgroepen. De BSO bestaat uit 2 groepsruimten. De hoofdstamgroep huist in het speellokaal en de tweede stamgroep is, indien nodig, gehuisvest in de keuken/gang naast het speellokaal. Beide ruimtes bevinden zich op de begane grond. De tweede stamgroep is er alleen als de hoofdstamgroep uit meer dan 20 kinderen bestaat. De oudste kinderen (midden- en bovenbouw) van de dag worden samengevoegd in de 2de stamgroep. In deze situatie eten en drinken de kinderen in twee ruimten. Na het eten en drinken kunnen de kinderen gebruik maken van de thuisruimte, om bijvoorbeeld te knutselen of een gerichte activiteit aan tafel te doen. Wel blijft het aantal kinderen per pedagogisch medewerker van kracht, toegepast op het totaal aantal kinderen op de locatie.

Als de groep uit meer dan 10 kinderen bestaat, zijn er twee vaste pedagogisch medewerkers aanwezig. Bestaat de groep uit 10 kinderen of minder, dan is er één vaste pedagogisch medewerker aanwezig, alsmede een stagiair of groepshulp.

De gemeenten hebben een vergunningstelsel voor kindercentra ontwikkeld dat is vastgelegd in een kinderopvang verordening. Daarin staan specifieke eisen waaraan een accommodatie moet voldoen.
Eisen bijvoorbeeld ten aanzien van elektriciteitsvoorziening, binnen- en buitenruimtes, brandveiligheid en inrichting van de groepen.
De accommodatie is zoveel mogelijk aangepast aan de wensen van de gebruikers. Bij het beheer van accommodaties wordt gelet op de drie soorten gebruikers, die elk hun eigen eisen stellen aan de kwaliteit van de accommodatie: kinderen, medewerkers en ouders.

Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich vertrouwd voelen en dat hun omgeving voldoende stimulansen biedt voor een goede ontwikkeling.
Voor medewerkers is van belang dat ze hun werk op ergonomisch verantwoorde manier kunnen verrichten.
Voor ouders is het belangrijk dat het kindercentrum voldoet aan hun verwachtingen ten aanzien van veiligheid, hygiëne, ontwikkelingsmogelijkheden en sfeer in de groep.
De locatie biedt de kinderen volop gelegenheid om zich zowel binnen als buiten te vermaken en uit te leven.
De binnenruimte is gezellig ingericht, waarbij de leeftijd van de kinderen varieert van 4 t/m 12 jaar. Door dit –voor kinderen enorme– leeftijdsverschil kunnen onder meer de volgende effecten optreden:

 • de jongere kinderen leren van de oudere kinderen;
 • de oudere kinderen ontwikkelen zorgzaamheid voor de jongere kinderen;
 • kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten die passen bij hun ontwikkelingsniveau, ongeacht hun leeftijd;
 • de jongere kinderen kunnen het spel van de oudere kinderen storen;
 • de oudere kinderen kunnen (te) overheersend zijn in de groep.

De leidsters zorgen ervoor dat alle kinderen voldoende ruimte krijgen. Bij het activiteitenaanbod wordt rekening gehouden met het leeftijdsverschil door bijvoorbeeld twee verschillende activiteiten aan te bieden.
De samenstelling van de groepen wisselt per dag.

Openingstijden

De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 07.30 tot 08.30 uur voor de zogeheten Voorschoolse Opvang.
Voor de Naschoolse Opvang zijn de openingstijden:

 • op maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.15 uur

Daarnaast zijn wij van 07.30 tot 18.15 uur open op doordeweekse dagen waarop de Walter Gillijnsschool -anders dan in verband met algemeen erkende feestdagen- gesloten is (de zgn. schoolvrije dagen(studiedagen) en de vakantiedagen).

Sluitingsdagen

De BSO is gesloten op de algemeen erkende feestdagen, te weten:

 • Nieuwjaarsdag (1 januari)
 • Tweede Paasdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Hemelvaartsdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag (5 mei éénmaal per 5 jaar)
 • Kerstmis (25 en 26 december)

Inschrijving

U kunt uw kind inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en naar ons toe te sturen. Alleen schriftelijke aanmeldingen worden in behandeling genomen, op volgorde van binnenkomst.
Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u van ons een bevestiging met ons plaatsingsaanbod.
Wanneer niet alle dagdelen gehonoreerd kunnen worden, overleggen wij met u over een alternatief plaatsingsaanbod.
Het inschrijfformulier kunt u opvragen bij de administratie, of downloaden via onze website

Intakegesprek

Circa twee weken voor de ingangsdatum van de opvang heeft u een intakegesprek met de coördinator of een pedagogisch medewerker. Tijdens dit gesprek wordt de dagelijkse gang van zaken doorgenomen. Ook kunt u uw wensen rondom de verzorging van uw kind kenbaar maken.
We stimuleren kinderen om te eten en te drinken, maar we dwingen ze niet!
Wanneer uw kind afwijkende producten of dieetvoeding gebruikt, dient u hier zelf zorg voor te dragen.
We gaan er vanuit dat u ons op de hoogte stelt van eventuele allergieën van uw kind.

Nieuwsbrief

Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief.