Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven van BSO De Rozentuin. Wij willen u erop wijzen dat u mogelijk recht hebt op een toeslag van de fiscus. Meer informatie over het aanvragen en de berekening van de toeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl

Het uurtarief dat u betaalt bij BSO De Rozentuin is € 7,50.

Keuzepakketten

Pakket 1 – 40 weken per jaar Naschoolse Opvang, exclusief schoolvakanties en schoolvrije dagen – Uurtarief € 7,50
U heeft gedurende het gehele schooljaar Naschoolse Opvang bij ons geregeld. In de schoolvakanties en op schoolvrije dagen bieden wij wel incidentele opvang aan.

Pakket 2 – 40 weken per jaar Voorschoolse Opvang, exclusief schoolvakanties en schoolvrije dagen – Uurtarief € 7,50
U heeft gedurende het gehele schooljaar Voorschoolse Opvang bij ons geregeld. Dit pakket kan eventueel gecombineerd worden met de pakket 1.

Pakket 3 – Alleen opvang tijdens vakanties en schoolvrije dagen – Uurtarief € 8,00
U maakt alleen gebruik van opvang tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen en komt vooraf het aantal dagdelen overeen. Een hele dag is van 07.30 tot 18.15 uur; een ochtenddagdeel van 07.30 tot 13.00 uur en een middagdagdeel van 13.00 – 18.15 uur. U kun zelf bepalen hoe u de dagdelen over de verschillende vakantiedagen en schoolvrije dagen wilt verspreiden.

Pakket 4 – Flexibele/incidentele opvang – Uurtarief € 8,00

U staat bij BSO De Rozentuin als klant ingeschreven en maakt gebruik van de opvang op van tevoren niet vastgelegde dagen/dagdelen. U kunt vooraf geen aanspraak maken op bepaalde dagen en opvang is alleen mogelijk als de bezetting van de groep dit toelaat. Deze optie is mogelijk voor alle vormen van opvang (voorschoolse, naschoolse en vakantie-opvang).

Een reservering voor flexibele/incidentele opvang kan tot uiterlijk één week tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen een termijn van één week worden de gereserveerde dagdelen in rekening gebracht.
Een combinatie van pakket 1 t/m 3 met pakket 4 is mogelijk.

Nb: Wijziging Regeling Wet kinderopvang – aanlevering gegevens
De Belastingdienst heeft alle kinderopvangorganisaties per brief geïnformeerd over de wijziging in de Regeling Wet kinderopvang met betrekking tot de aanlevering van gegevens. De aangepaste Regeling treedt op 1 januari 2020 in werking. Deze wijziging is één van de maatregelen die zijn genomen als onderdeel van het verbetertraject kinderopvangtoeslag.

Verbeteringen kinderopvangtoeslag
De Belastingdienst is in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid medio 2018 gestart met een verbetertraject om ouders te helpen (hoge) terugvorderingen te voorkomen. Eén van de maatregelen moet ervoor zorgen dat de Belastingdienst gedurende een jaar sneller op de hoogte is van wijzigingen in het aantal opvanguren. Bijvoorbeeld wanneer ouders minder gaan werken en daardoor minder gebruik maken van kinderopvang. Of als ouders geen gebruik meer maken van kinderopvang. Dit zijn situaties die kunnen leiden tot een verandering in het recht op het bedrag dat ouders maandelijks aan kinderopvangtoeslag ontvangen.

Aanlevering gegevens
Om eerder op de hoogte te zijn van wijzigingen gaat de Belastingdienst maandelijks gegevens opvragen van alle kinderopvangorganisaties. Deze gegevens geven een beeld van de actuele opvang (per kind het aantal uur dat het kind de afgelopen maand naar de kinderopvang is geweest). Deze gegevens vergelijkt de Belastingdienst met de door de ouder opgegeven schatting in de toeslagaanvraag. Als dan uit de vergelijking blijkt dat er een groot verschil is gaat de Belastingdienst ouder(s) hierover informeren en vragen om de gegevens te controleren en eventueel aan te passen.

De Regeling Wet kinderopvang wordt voor het maandelijks opvragen van gegevens per 1 januari 2020 gewijzigd. De Regeling wordt aangepast op het punt van welke gegevens kindercentra en gastouderbureaus in hun administratie moeten opnemen zodat de Belastingdienst deze kan ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om het BurgerServiceNummer (BSN), naam en achternaam, geboortedatum per kind en ouder(s) en aantal afgenomen uren kinderopvang, gemiddeld uurtarief en einddatum van het contract.

Facturatie en betaling

In de eerste week van de maand ontvangt u de factuur. De uiterste betaaldatum is de 25e van diezelfde maand.
Bij afname van dagdelen op basis van de keuzepakketten 1 t/m 3 geldt, dat er maandelijks wordt gefactureerd in gelijke maandbedragen, onafhankelijk van het aantal uren opvang in de betreffende kalendermaand.
De factuur die u aan het begin van de maand ontvangt betreft de lopende kalendermaand.

De berekening van het maandbedrag luidt als volgt:
– Voor de Voorschoolse en Naschoolse Opvang wordt het aantal overeengekomen uren opvang per week vermenigvuldigd met 40 (schoolweken) en vervolgens gedeeld door 12 maanden.

Bijvoorbeeld: uw kind komt elke week 3,5 uur naar de BSO. Dan is de berekening als volgt: 3,5 x € 7,50 = € 26,25.
€ 26,25 x 40 weken = € 1050,- (het bedrag op jaarbasis). Dit bedrag van € 1050,- gedeeld door 12 maanden = € 87,5 per maand.

– Bij afname van flexibele of extra dagdelen geldt dat deze per maand achteraf in rekening worden gebracht.
Betaling van de factuur gebeurt in principe per automatische incasso. Het factuurbedrag wordt rond de 25e van de maand van uw rekening afgeschreven.

Regeling verschuiven vaste dagdelen

 1. Met inachtneming van onderstaande bepalingen, kan gedurende het schooljaar per contract een aantal niet afgenomen vaste dagdelen op een andere dag worden
 2. Een dagdeel kan per blok, dat wil zeggen van 14:00 tot 17:30 of van 14:00 tot 18:15, verschoven worden naar een andere dag, mits er plaats is binnen de groep en er als gevolg van de verschuiving geen extra groepsleider nodig
 3. Vaste dagdelen kunnen alleen geruild worden met andere vaste dagdelen en mogen dus niet ingeruild worden voor extra vrije schooldagen en vakantiedagen.
 4. Voor vakantiedagen geldt, dat deze alleen kunnen worden verschoven binnen eenzelfde vakantieperiode (bijvoorbeeld de zomervakantie). Ook voor vakantiedagen geldt de voorwaarde dat er plaats moet zijn en er geen extra groepsleider nodig is.
 5. Het inplannen van het te verschuiven dagdeel, gebeurt steeds in overleg met een van de leidsters van de groep.
 6. Deze regeling is niet van toepassing op niet afgenomen dagdelen in verband met erkende feestdagen, t.w. Nieuwjaarsdag, Passen, Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis.
 7. Een verschuiving wordt niet in rekening gebracht of gecrediteerd.
 8. De rechten op niet ingevulde verschuivingen vervallen aan het eind van het schooljaar en bij beëindiging van het contract.
 9. Deze regeling is van toepassing vanaf 1 augustus 2022.

Opzeggen

Indien u de opvang geheel of gedeeltelijk wilt opzeggen, geldt in alle gevallen een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren en kan ten allen tijde geschieden.

De overeenkomst kan, indien u dit wenst, maximaal voortduren tot het moment dat uw kind naar het voortgezet onderwijs kan gaan, mits de groepssamenstelling dit toelaat. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, verdient het aanbeveling hiervoor tijdig een aanvraag in te dienen.

Plaatsing

 Vanaf 6 maanden voor de 4e verjaardag van uw kind(eren) kunnen zij bij ons worden aangemeld. U doet dit door middel van een inschrijfformulier. U krijgt van ons op korte termijn bericht dat uw inschrijving in goede staat is ontvangen en zal worden verwerkt. Ook hoort u of wij op de door u aangevraagde dagdelen plek hebben voor uw kind(eren).

Op de dagen dat wij niet direct plek hebben voor uw kind(eren), hanteren wij een wachtlijst. Plaatsing op deze wachtlijst is alleen mogelijk indien er een volledig ingevuld inschrijfformulier is ingeleverd, en deze is verwerkt voor onze administratie.

Bij plaatsing op de wachtlijst werken wij op volgorde van inschrijving. Wel geldt hierbij de volgende voorrangsregeling:

 • Aan plaatsing van een kind uit een gezin waarvan op dat moment reeds een of meerdere kinderen op onze BSO zijn geplaatst, wordt voorrang verleend boven de plaatsing van een kind uit een gezin waarvan op dat moment nog geen kinderen op onze BSO zijn geplaatst.
 • Aan een uitbreiding van het aantal dagdelen waarvoor een kind reeds op onze BSO is geplaatst, wordt in principe voorrang toegekend boven de toelating van een kind, dat nog niet op onze BSO was geplaatst.

Op het moment dat een kind/kinderen aan de beurt is om geplaatst te worden, krijgen ouders hier bericht van. Zij hebben dan 5 werkdagen de tijd om te laten weten of zij gebruik willen maken van de aangeboden plek. Als zij op dat moment af zien van plaatsing heeft dit geen verdere gevolgen en brengt dit geen kosten met zich mee. De vrijgekomen plek wordt dan aangeboden aan de volgende op de wachtlijst. Ook als wij binnen 5 werkdagen geen reactie van u ontvangen gaat de aangeboden plek door naar de volgende op de wachtlijst.